Druhy modliteb

Druhy modliteb

DRUHY MODLITEB
1. Timoteovi 2:1 Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi.
EXISTUJE PŘIBLIŽNĚ SEDMI DRUHŮ MODLITEB
1.Prosby
2.Modlitby
3.Přímluvy
6.Mluvení v jazycích
5.Půsty
6.Díkůvzdání

7.Modlitba Páně – Otče náš

PROSBY: Jedná se o modlitby s prosbami směrem k Bohu; a my pokorně prosíme Boha (někdy s nářkem a slzami), aby zasáhl. (Žalm 28:2)
MODLITBY: Obecně se jedná o modlitby, které vydáváme Bohu z našeho srdce. V modlitbách my komunikujeme s Ním a On s námi. Když voláme na Jeho jméno, On nám odpoví. (Jeremiáš 33:3, 29:12) PŘÍMLUVY: Jedná se o modlitby, které se modlíme za jiné osoby, stojíme v mezeře za lidi nebo za nějakou záležitost. (Izajáš 59:16, Římanům 8:34)
PŮSTY: Jedná se o modlitby, které vyžadují, abychom po určitý čas nejedli a někdy dokonce nic nepili, ani vodu. (Matouš 17:21, Marek 9:29)
MLUVENÍ V JAZYCÍCH: Jedná se o druh modliteb, které se modlíme tím, že mluvíme v jiných jazycích, které mohou být andělské nebo lidské. V naší slabosti nás Duch uschopňuje mluvit v jazycích. (1. Korintským 14:2, 14-18, Juda 1:20)
DÍKŮVZDÁNÍ: Jedná se o druh modliteb, které jsou plné díkůvzdání, uctívání a chválení Boha (Koloským 4:2, 1. Timoteovi 2:1)
MODLITBA PÁNĚ – OTČE NÁŠ: Ve skutečnosti modlitba Páně – “Otče náš“ není druhem modlitby, ale je spíše vzorem toho, jak podobně bychom se měli modlit. (Matouš 6: 9-13 )
________________________________________
PODROBNÉ VYSVĚTLENÍ MODLITBY PÁNĚ – OTČE NÁŠ
Matouš 6:9-13
9 Tímto způsobem se tedy modli:
Otče náš v nebesích,
(Modlitby je vždy třeba řešit s Otcem)
Buď posvěceno Tvé jméno.
(V modlitbách musíme posvětit a zvelebit Jeho svaté jméno)
10 Přijď Tvé království.
(Když se modlíme, potřebujeme se modlit za manifestaci Jeho království)
Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
(Musíme vždy toužit znát Jeho vůli – Jeho vůle ať se stane jako v nebi, tak i na zemi.)
11 Náš denní chléb dej nám dnes.
(Pak směle žádáme o náš denní chléb, což jsou základní věci, které k životu potřebujeme.)
12 A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
(Když se modlíme, je důležité odpustit jeden druhému)
13 A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.
(V modlitbách musíme prosit Boha za milost odolávat hříchu)
Neboť Tvé je království a moc i sláva na věky věků.
(Když ukončujete modlitby, je třeba vyhlašovat, že vše, co znáte, patří Bohu na věky věků.)
Amen. (Tak se staň!)